שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

מאמרים אחרונים

הספר החדש ביותר באתר כרגע

ציצית

מנין חוטי התכלת – והחוליות

א] שיטות הראשונים הנה נחלקו הראשונים ז”ל במנין חוטי התכלת, דעת רש”י ותוס’ ב’ חוטי תכלת וב’ חוטי לבן, דעת הראב”ד חוט אחד תכלת וג’ חוטי לבן, ודעת הרמב”ם חצי חוט תכלת וג’ וחצי חוטים לבן. והנה אין בענין זה הכרעה למעשה מהשו”ע, ואף שבב”י כתב ההלכות למ”ד ב’ חוטי

קרא עוד »
הלכה

שיעור וצורת הבגד החייב בציצית

א] שיעור ה’טלית’ מנחות מ: טלית שהקטן מתכסה בו ראשו ורובו והגדול יוצא בה דרך עראי חייבת בציצית אין הקטן מתכסה בו ראשו ורובו אף על פי שהגדול יוצא בה עראי פטורה. הנה צורת העיטוף בטלית היא שיש בגד מלבני ורוחבו לגובה האדם והוא מכסה את האדם מראשו עד ברכיו

קרא עוד »
אגדה

מזבח נח – (ועוד הערות בפ’ נח)

בראשית ח, כ-כא. ויבן נח מזבח לה’ ויקח מכל הבהמה הטהרה ומכל העוף הטהור ויעל עולות במזבח, וירח ה’ את ריח הניחוח ויאמר ה’ אל לבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. לכאו’

קרא עוד »
מחשבת ישראל

שיחה לה’ אייר (שנאמרה בכולל ‘גמרא כפשוטה’)

א. הגדרת המצב אינני רוצה להאריך בדברים הפשוטים, ועל כן אקצר בהם קודם שאבוא לעיקר דברי. פשוט וברור שהדבר הפלאי והניסי שקרה כאן, שעם שלם חזר לארצו לאחר אלפיים שנות גלות ופיזור, הוא נס ומאורע היסטורי ברמה שלא היה כמוהו, הוא הנס שהבטיחה עליו התורה והנביאים, וממילא כאשר רואים את

קרא עוד »
ספר ויקרא

סדר ספר ויקרא

ספר ויקרא פותח בקריאת ה’ למשה אל אהל מועד, וזה ענינו של הספר סדר החיבור והיחוד של ישראל  לה’ באהל מועד, וכענין אהל מועד כן הוא הספר, שבו נועדים ה’ וישראל. תחילת הספר בפרשת ויקרא הוא בדיני האדם המביא את הקרבן, איך יהיה לו רצון לפני ה’, פרשת צו מפרטת

קרא עוד »
מחשבת ישראל

קריאת שמע

[יחוד ה’, אהבתו, בשכמל”ו, ג’ הפרשיות, ברכות ק”ש, סמיכת גאולה לתפילה] א] ביאור פסוקי ‘שמע’ ‘ואהבת’ והקשר ביניהם דברים ו, ד-ה. שמע ישראל י-הוה אלהינו י-הוה אחד, ואהבת את י-הוה אלהיך בכל לבבך ובכך נפשך. ענין הכתוב הוא שידעו ישראל שי-הוה שהוא האלהים שלנו הוא האלהים היחיד, ואין עוד אלהים

קרא עוד »
אגדה

ושמרו דרך ה’

בראשית יח, יז-כ.  וה’ אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה:  ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ:  כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה’ לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה’ על אברהם את אשר דבר עליו: מבואר במקראות אלו

קרא עוד »
אגדה

אישי ובעלי (ויבאר ענין נבואת הושע א-ג)

א] הושע ב, טז-כב. לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על לבה… והיה ביום ההוא נאם ה’ תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי… וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארשתיך לי באמונה וידעת את ה’. מבואר שלאחר תקופה שישראל יהיו ‘לא עמי’ ‘כי היא לא אשתי

קרא עוד »
אגדה

התפילה וסידרה

א] הסדר הכללי של תפילת י”ח תפילת י”ח, היא צורת עמידתנו לפני ה’, כמובן שעמידה זו, אינה רק בשעת התפילה עצמה, אלא כל ימי חיי האדם הרוצה לעמוד לפני אלוהיו, כל ימי חיי האומה העומדת לפני אלוהיה, ועל כן סדר התפילה, אינו רק ענין של הבנה למה תקנו זה פה

קרא עוד »
הלכה

כתיבת ספר תורה

  מאמר זה נכתב לרגל גמר סיום כתיבת ספר תורה     סימן א בענין מצות כתיבת ספר תורה א] הנה קודם בואנו לברר מצות כתיבת ספר תורה, יש להקדים בשני ענינים, א’ בגדרי לימוד המקרא מתוך הספרים, ומאיזה ספרים מותר ללמוד מקרא. יש להבין בדברים הפוסלים בספר תורה כגון

קרא עוד »
  • הרשמה
איבדת את הסיסמה שלך? אנא הזן את שם המשתמש שלך או כתובת דואר אלקטרוני. אתה תקבל קישור ליצירת סיסמא חדשה באמצעות דואר אלקטרוני.
.
0
דילוג לתוכן