שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

מאמרים אחרונים

הספר החדש ביותר באתר כרגע

תגית: פסח

בדין אין מעבירין על המצות – קצירת העומר

בסייעתא דשמיא פסח תשע”ט מתני’ (מנחות סד:) מצות העומר להביא מן הקרוב לא ביכר הקרוב לירושלים מביאין אותו מכל מקום וכו’: ובגמ’ מ”ט איבעית אימא משום כרמל ואיבעית אימא משום דאין מעבירין על המצות. ובתוס’ שם איבעית אימא אין מעבירין על המצות. בפ’ איזהו מקומן (זבחים דף מז.) גבי פרים

קרא עוד »

מנין שהמילים “זה אלי ואנוהו” אמרו השפחות

בעלון שבועי “פחד דוד” לשביעי של פסח (עלון מס’ 405) היו”ל ע”י מוסדות “אורות חיים ומשה”, במדור “מן המעיין” כתבו, וז”ל: “זה אלי ואנוהו” (שמות טו ב), תמיהה גדולה תמהו המפרשים בדברי חז”ל “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בנבואה, דכתיב “זה אלי ואנוהו”. מנין שהשפחות אמרו דבר

קרא עוד »

רמזים בסימני ליל הסדר

  חלק א: ליקוט קטן מתוך הגדת הרמח”ל זיע”א (רמזים בסימני ליל הסדר קדש ורחץ וכו’) עם הוספות וביאורים ממני על הסימנים הנ”ל. לע”נ הרמח”ל הקדוש זצוק”ל וזיע”א (ר’בי ח’יים מ’שה ל’וצאטו) יום פטירתו כ”ו אייר (יסוד שביסוד). א) קדש- נוטריקון ד’ ק’ליפות ש’בור, והוא עפ”י דברי הרמח”ל, שד’ כוסות

קרא עוד »

ביאור במשנה “ואפילו עני שבישראל”

בגמ’ פסחים (צט ע”ב) במשנה איתא וז”ל: ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי, עכ”ל המשנה. ונשאלתי מידיד היקר הרה”ג גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א, דלכאורה  מה שכתב המשנה, “אפילו עני שבישראל

קרא עוד »

האם מותר לשתות מיץ ענבים בארבעת הכוסות

הגמרא במסכת בבא בתרא (צז ע”א) פוסקת בשם האמורא רב, שמותר לקדש רק על יין שראוי לנסך על גבי המזבח. משום כך, יין שריחו רע או יין שנשאר מגולה במהלך הלילה פסולים לקידוש, מכיוון שהם פסולים לניסוך על גבי המזבח. גמרא נוספת שמובאת במנחות (פו ע”ב) מוסיפה פרט נוסף וכותבת,

קרא עוד »

יסוד תקנת ארבע כוסות

תקנו חכמים כי על כל אחד מישראל לשתות ארבע כוסות יין בליל ראשון של פסח. וכן מבואר במשנה במסכת פסחים[1]: אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין.   אנו מוצאים בירושלמי מסכת פסחים[2] כמה טעמים למספר ארבע הכוסות שתקנו: א. כנגד ארבע לשונות

קרא עוד »

בדיני ברכות דכרפס ומרור וד’ כוסות

בטעם שאין מברכים על המרור בפה”א נחלקו הראשונים בטעם שאין מברכים על המרור ברכת בפה”א. דדעת תוס’ [פסחים קטו. ד”ה והדר, ברכות מב. ד”ה מא: אי הכי] דמרור חשיב דברים הבאים מחמת הסעודה דנפטרים בברכת הפת [כדקי”ל ברכות מא: ובאו”ח קע”ז] וכן דעת הרמב”ן והר”ן [כד. מדפי הרי”ף]. ודעת רשב”ם [קיד: ד”ה פשיטא] דהפטור הוא מטעם דנפטר

קרא עוד »

הגדה של פסח כף החיים

הגדה של פסח – כף החיים בשורה טובה ומשמחת עם הופעת היצירה בשדה הספר התורני “הגדה של פסח משלחנו של מרן הגאון רבי יעקב חיים סופר זצוק”ל בעל כף החיים” בהוצאת מכון “מורשה”. הגדה זו מלאה וגדושה באוצר בלום של פירושים וחידושים, מנהגים ופסקים, משלים וסיפורים, אמרות טהורות והנהגות טובות

קרא עוד »

חילוקים בין חמץ לשאר איסורים

מצינו חילוקים רבים בין איסור חמץ שאר איסורים, דהנה התורה עצמה החמירה באיסור חמץ שאסור בכרת, וכן אסור באיסור בל יראה ובל ימצא, וגם בדברי חז”ל מצינו חומרות רבות שהחמירו באיסור חמץ. אמנם יש גם דברים שמקילים בחמץ יותר משאר איסורים, שכן חמץ לפני הפסח אינו אסור כלל, ולכן כלים

קרא עוד »

השביעני במרורים – מקור ההקשר העגום בין פסח לתשעה באב

המדרש באיכה רבה (פתיחתות יח וכ”פ) אומר, רבי אבין פתח: השביעני במרורים, בלילי הפסח של יום טוב הראשון, הרוני לענה בתשעה באב, ממה שהשביעני בלילי יום טוב הראשון של פסח הרוני בלילי תשעה באב לענה, הוי בלילי יום טוב הראשון של פסח הוא לילי תשעה באב ועל זה היה מקונן

קרא עוד »

הגדה של פסח שפת הים

הגדה של פסח שפת הים בשורה חדשה ומשמחת נתבשר עולם התורה, עם ירידתה לדפוס של הגדה של פסח “שפת הים” במהדורה החדשה, כאשר לראשונה ראתה אור בדפוס שקלוב תקנ”ד ע”י המחבר הגאון המקובל איש אלקים מוה”ר זאב וואלף אלטשולר זללה”ה שכיהן כרב העיר לוצין המכונה ירושלים דלטביה, בדור דעה של

קרא עוד »

הגדה של פסח שדי חמד

הגדה של פסח – שדי חמד אחד המפעלים הספרותיים המפוארים שקמו ביותר לעם ישראל בדורות האחרונים, הוא ללא ספק סדרת הספרים “שדי חמד” פרי רוחו ורעינו של גאון הדורות מאורן של ישראל קדוש יאמר לו מרן הגאון רבי חיים חזקיה מדיני זצוק”ל. בימים אלו הופיעה יצירה חדשה בשדה הספר התורני

קרא עוד »
תגיות מאמרים, למצוא כל דברי חפץ
הלכה (63)ספרים חדשים (38)אגדה (16)תנ"ך (15)פסח (13)הרב גמליאל רבינוביץ (13)תפילה (12)מחקר תורני (10)היסטוריה (9)ליל הסדר (7)מנהג (7)מחשבת ישראל (7)מוסר (7)סוגיות (7)תורה (7)נוסח (6)מכירת ספרים (6)כשרות (6)לשון (6)ברכות (5)חדשות עולם הספר (5)מכון גם אני אודך (5)הגדה של פסח (5)חסידות (5)ציצית (4)נסתר (4)רוחניות (4)סידור (4)אוכל (4)הסיבה (3)מקרא (3)דקדוק (3)סת"ם (3)ספר תורה (3)מיסטיקה (3)ארבע כוסות (3)משנה (3)אמונה (3)ספרים וסופרים (3)תכלת (3)חדש באתר (3)פורים (3)קבלה (2)ברכת כהנים (2)מגילת אסתר (2)פרשת שבוע (2)הרב אריה שכטר (2)שירת הים (2)תהלים (2)גאולה (2)דם (2)רמז (2)בית המקדש (2)בית המקדש לעתיד (2)עדכונים (2)תולדות גדולי הדורות (2)חושן משפט (2)קריאת שמע (2)ספירת העומר (2)גמילות חסדים (2)שירה (2)מועדים (2)ביטחון (2)נשים (2)ירחונים וכתבי עת (2)מידות (2)ספר ויקרא (1)נישואין (1)שתי נשים (1)אבות (1)דבורה הנביאה (1)ענינא דיומא (1)מכשיר שמיעה (1)מתן תורה (1)משלוחים (1)פריד משלוחים (1)רב (1)הרב שמואל אוירבך (1)תורה שבעל פה (1)הרב יעקב איידלשטיין (1)פדיון הבן (1)תוכנה (1)שבועות (1)פרשת השבוע (1)לשם ייחוד (1)הושע (1)רמח"ל (1)פיוט (1)גלעד שליט (1)פדיון שבועי (1)פרס (1)בוכרה (1)גמרא (1)חשבון בנק (1)קצירת העומר (1)קריאת התורה (1)גנבים (1)יום טוב (1)שבת (1)הרהור כדיבור (1)עניינא דיומא (1)חתונה (1)ספרים לחלוקה חינם (1)שמונה עשרה (עמידה) (1)ל"ג בעמר (1)בטחון (1)בעל שם טוב (1)הרב שטיינמן (1)שדים (1)הגאון מוילנה (1)תאריך לועזי (1)ג'ירפה (1)נטילת ידים (1)תשעה באב (1)נשיאת כפים (1)מסורת (1)ידיעת עתידות (1)פיקוח נפש (1)חלומות (1)סימנים משמים (1)תהילים (1)ספרות (1)פילוסופיה (1)עלויות האתר הגבוהות (1)הוראות והדרכות (1)קירוב (1)דיוטי פרי (1)קוקה קולה (1)בריאת העולם (1)ראש השנה (1)חושך (1)סכנה (1)חו"ל (1)סגנון האתר (1)אפיקומן (1)הרחבת פעילות החנות (1)ניתוח (1)תמיכה טכנית (1)רפואה (1)ממשק האתר (1)תרומת כליה (1)שחיטה (1)יין (1)לוח שנה (1)מצה (1)מוצאי שבת (1)חמר מדינה (1)קפה (1)הבדלה (1)הכותל המערבי (1)דוד המלך (1)מרור (1)כהן (1)טיולים (1)טיסות (1)חמץ (1)רשב"י (1)מעשה בראשית (1)והדרת (1)ברכת המזון (1)זימון (1)מתים (1)ניתוחים (1)גופות (1)ניתוחי מתים (1)תמים תהיה (1)אחיזת עינים (1)קוסם (1)שאלה שלא מדעת (1)ייחוס (1)דיני ממונות (1)קדושה (1)שירת נשים (1)ישמעאל (1)ברית מילה (1)אבקת חלב (1)בורקס (1)פרו ורבו (1)קאמרנא (1)זוהר (1)עבדים (1)טבילה (1)האזינו (1)כהנים (1)ברכת (1)עריב יום כיפור (1)קבצים וירחונים (1)הרב יעקב ישראל פוזן (1)הוצאת יפה נוף (1)על פרשיות התורה (1)יד שניה (1)עולם הישיבות (1)על התורה (1)הוצאת ספרים (1)עוז והדר (1)הרב לוי רבינוביץ (1)משנה ברורה (1)ירחונים (1)תרי"ג מצוות (1)מערכת האתר (1)שיווק ספרים (1)ברסלב (1)עבודת ה' (1)ברכה (1)שחר (1)שמע ישראל (1)אשר יצר (1)מאספים וכתבי עת (1)סימני ליל הסדר (1)
  • הרשמה
איבדת את הסיסמה שלך? אנא הזן את שם המשתמש שלך או כתובת דואר אלקטרוני. אתה תקבל קישור ליצירת סיסמא חדשה באמצעות דואר אלקטרוני.
.
0
דילוג לתוכן